F&F Przekaźnik prioretytowy PR-613

125,20

Opis

Prze­kaź­nik prio­ry­te­towy PR-613Indeks do zamó­wień: PR-613Mon­taż na szy­nie 35 mm. Zakres regu­la­cji 2÷15 A. Z kana­łem prze­lo­to­wym pod prze­wód prą­dowy odbior­nika. Prze­kaź­niki prio­ry­te­towe sto­su­jemy mię­dzy innymi, gdy w obwód prą­dowy podłą­czone są mini­mum dwa odbior­niki dużej mocy mogące pra­co­wać nie­za­leż­nie, a ich jed­no­cze­sna praca spo­wo­do­wa­łaby zadzia­ła­nie zabez­pie­czeń prą­dowych.Prze­każ­nik znaj­duje zasto­so­wa­nie w ukła­dach, w któ­rych obwody prio­ry­te­towe mają obcią­żal­ność więk­szą niż 16 A. Urzą­dze­nie posiada kanał prze­lo­towy pod prze­wód prą­dowy odbior­nika (max Ø= 4 mm), który jest gal­wa­nicz­nie odse­pa­ro­wany od układu pomia­ro­wego prze­kaź­nika. Dzia­ła­niePoten­cjo­me­trem nasta­wiana jest war­tość poboru prądu w obwo­dzie prio­ry­te­to­wym, powy­żej któ­rej prze­kaź­nik odłą­cza obwód nie­prio­ry­te­towy. Spa­dek poboru prądu w obwo­dzie prio­ry­te­to­wym poni­żej nasta­wio­nej war­to­ści pro­go­wej spo­wo­duje auto­ma­tyczne załą­cze­nie obwodu nie­prio­ry­te­to­wego. W przy­padku kiedy załą­czony jest już odb. prio­ry­te­towy prze­kaź­nik unie­moż­liwi załą­cze­nie odb. nie­prio­ry­te­to­wego.Uwaga!Prąd odbior­nika prio­ry­te­to­wego może być więk­szy od 15 A. Ogra­ni­czony jest jedy­nie prze­kro­jem prze­wodu prą­do­wego odbior­nika (odse­pa­ro­wa­nego od układu pomia­ro­wego) prze­wle­czo­nego przez kanał prze­lo­towy prze­kaź­nika. W przy­padku bez­po­śred­niego podłą­cze­nia prąd odbior­nika nie­prio­ry­te­to­wego rów­nież nie może prze­kro­czyć 16 A. Jeżeli prąd odbior­nika nie­prio­ry­te­to­wego prze­kra­cza war­tość 16 A należy zasto­so­wać dodat­kowy stycz­nik.Dane techniczneTypz kanałem przelotowym *Napięcie zasilania230 V ACElement wykonawczyprzekaźnikKonfiguracja styków1 × NO/NCSeparacja stykuTAKMaksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych16 A lub większy z zastosowaniem stycznikaMaksymalny prąd odbiorników priorytetowychograniczony przekrojem przewodu przewlekanego (maks. Ø: 4 mm)Prąd przełączenia2÷15 AOpóźnienie przełączenia0,1 sOpóźnienie powrotu0,1 sHistereza powrotu zasilania10%Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²Moment dokręcający0,4 NmPobór mocy0,4 WTemperatura pracy-25 ÷ 50 °CWymiary1 moduł (18 mm)Montażna szynie 35 mmStopień ochronyIP20Typz kanałem przelotowym *Napięcie zasilania230 V ACElement wykonawczyprzekaźnikKonfiguracja styków1 × NO/NCSeparacja stykuTAKMaksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych16 A lub większy z zastosowaniem stycznikaMaksymalny prąd odbiorników priorytetowychograniczony przekrojem przewodu przewlekanego (maks. Ø: 4 mm)Prąd przełączenia2÷15 AOpóźnienie przełączenia0,1 sOpóźnienie powrotu0,1 sHistereza powrotu zasilania10%Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²Moment dokręcający0,4 NmPobór mocy0,4 WTemperatura pracy-25 ÷ 50 °CWymiary1 moduł (18 mm)Montażna szynie 35 mmStopień ochronyIP20…

gdzie kupić sklejkę
, na jakiej wysokości bateria wannowa
, jysk donice
, do sedna
, maciek
, farba do malowania betonu
, pufas spray pleśniobójczy
, metalkas
, uranos
, nowodvorski kinkiety
, żarówka led philips
, okucia budowlane
, wąż kropelkowy
, biedronka komoda

yyyyy

 

(0)