Orno Zestaw Wideod. 4-Rodz. Kol 7″Pam Regina Memo Multi (Or-Vid-Ex-2012)

3 638,00

Opis

Zestaw wide­odo­mo­fo­nowy, czte­ro­ro­dzinny REGINA MEMO MULTI 7”Główne cechy pro­duktuZestaw wide­odo­mo­fo­nowy, kolo­rowy, czte­ro­ro­dzinny, ultra pła­ski moni­tor bez­słu­chaw­kowy LCD 7”, obsłu­guje dwa wej­ścia (moż­li­wość podłą­cze­nia 2 kamer wide­odo­mo­fo­no­wych), doty­kowy ekran, menu OSD w języku pol­skim i angiel­skim, moduł pamięci wewnętrz­nej moni­tora zapa­mię­tuje ok. 64 kolo­ro­wych obra­zów, gniazdo zewnętrz­nej karty Micro SD o mak­sy­mal­nej pojem­no­ści 32 GB (brak karty w zesta­wie), zapis zdjęć i fil­mów w try­bie ręcz­nym i auto­ma­tycz­nym, funk­cja DVR z wykry­ciem ruchu, funk­cja auto­ma­tycz­nej sekre­tarki, płynna regu­la­cja para­me­trów moni­tora (jasno­ści i koloru, gło­śno­ści roz­mowy i dzwonka), 7 dźwię­ków dzwonka do wyboru, wyso­kiej jako­ści sze­ro­ko­kątny obiek­tyw kamery, wan­da­lo­od­porna obu­dowa panela zewnętrz­nego, mon­taż natyn­kowy, oświe­tle­nie super jasnymi dio­dami LED umoż­li­wia widze­nie w nocy, pod­świe­tlane miej­sca na nazwi­sko, dodat­kowe ste­ro­wa­nie bramą, funk­cja inter­komu (w ramach jed­nego abo­nenta) po zasto­so­wa­niu dodat­kowego moni­tora, zasi­la­nie prą­dem sta­łym z zasi­lacza do gniazdka 14,5V DC, elek­tro­za­czep o napię­ciu sta­łym 12 V i pobo­rze prądu nie więk­szym niż 500 mA nie wymaga dodat­kowego zasi­la­nia.Infor­ma­cje ogólneTyp: wie­lo­ro­dzinnyRodzaj trans­mi­sji: prze­wo­dowyRodzaj zasi­la­nia: zasi­lacz sie­ciowySystem łącze­nia: 4–żyłowyLiczba prze­wo­dów: 4+2Zasi­la­nie elek­tro­za­czepu: z moni­toraSte­ro­wa­nie bramą auto­ma­tyczną: takMoż­li­wość roz­bu­dowy o dodat­kowy panel zewnętrzny: takMoż­li­wość roz­bu­dowy o dodat­kowy moni­tor: takMoż­li­wość roz­bu­dowy o dodat­kowy wideo uni­fon: nieMoż­li­wość roz­bu­dowy o kamerę CCTV: takMoni­torObsługa: gło­śno­mó­wiącyWyświe­tlacz: 7 cali LCDRoz­dziel­czość moni­tora: 800 / 480Kolor moni­tora: czarnyWbu­do­wana pamięć: takCzyt­nik kart SD: takFunk­cja Inter­komu: takIlość dźwię­ków dzwonka: 7Ekran doty­kowy: takWymiary moni­tora (szer. /wys. /gł. [mm]): 185 / 127 / 17Inne cechy moni­tora: menu w języku pol­skim i angiel­skim, DVRPanel zewnętrzny z kamerąTyp kamery: tra­dy­cyjny obiek­tywKąt widze­nia kamery pio­n/po­ziom: 96st. / 110st.Roz­dziel­czość kamery: 700 TVLSpo­sób mon­tażu: natyn­kowyCzyt­nik kart i bre­lo­ków zbli­że­nio­wych: nieSzy­fra­tor: nieOświe­tle­nie nocne: białe diody LEDWymiary kamery (szer. /wys. /gł. [mm]): 55 / 144 / 20Orno zestaw wide­odo­mo­fo­nowy, czte­ro­ro­dzinny REGINA MEMO MULTI 7” OR-VID-EX-2012…

zabudowa grzejnika z plyty gipsowej
, oleander uprawa
, hammerite farba
, pustak cegła
, klucz morsea
, podpórki do kwiatów doniczkowych pnących
, oti
, śruba imbusowa m10

yyyyy

 

(0)