F&F Sterownik rolet STR-2

79,53

Opis

Ste­row­nik rolet STR-2Indeks do zamó­wień: STR-2Jednoprzy­ciskowy. Do puszki pod­tyn­ko­wej Ø60.Ste­row­nik STR-2 prze­zna­czony jest do ste­ro­wa­nia rolet (góra-dół) lub innych obiek­tów (np. bramy) napę­dza­nych sil­ni­kiem elek­trycz­nym, jed­no­fa­zo­wym prądu zmien­nego za pomocą włącz­ni­ków chwi­lo­wych (np. dzwon­ko­wych). Ste­row­nik może pra­co­wać jako urzą­dze­nie samo­dzielne (prze­zna­czone do otwie­ra­nia­/za­my­ka­nia jed­nej rolety), jak rów­nież moż­liwe jest łącze­nie ste­row­ników w grupy umoż­li­wia­jące cen­tralne ste­ro­wa­nie wie­loma role­tami.Dzia­ła­nieZasi­la­nie ste­row­nika sygna­li­zo­wane jest świe­ce­niem LED zie­lo­nej U. Załą­cze­nie sil­nika rolety nastę­puje poprzez chwi­lowe poda­nie napię­cia (L lub N) na jedno z wejść ste­ru­ją­cych. Sil­nik załą­czany jest na zapro­gra­mo­wany wcze­śniej przez użyt­kow­nika czas, pozwa­la­jący na pełne podnie­sie­nie lub opusz­cze­nie rolety. Ist­nieje moż­li­wość zatrzy­ma­nia uru­cho­mio­nej rolety na wybra­nym przez użyt­kow­nika pozio­mie (nie­pełne otwar­cie lub zamknię­cie rolety).Wej­ścia ste­ru­jące ste­row­nikaSte­ro­wa­nie lokalne – przy­cisk podłą­czony do zaci­sku 5 ste­ru­jący jedną roletą. – w górę (otwar­cie) / w dół (zamknię­cie) Naci­śnię­cie przy­ci­sku lokal­nego powo­duje załą­cze­nie rolety na ruch w kie­runku prze­ciw­nym do ostat­nio wyko­ny­wa­nego (po podą­cze­niu ste­row­nika do zasi­la­nia pierw­szy ruch powo­duje zamknię­cie rolety). Jeżeli roleta znaj­duje się już w ruchu, to naci­śnię­cie przy­ci­sku ste­ro­wa­nia lokal­nego spo­wo­duje zatrzy­ma­nie rolety. Ponowne naci­śnię­cie przy­ci­sku lokal­nego powo­duje ruch rolety w prze­ciw­nym kie­runku. Ste­ro­wa­nie cen­tralne – wspólna dla wielu ste­row­ników (mini­mum dwa) grupa przy­ci­sków podłą­czona do zaci­sków 7 i 8 ste­ru­jąca wszyst­kimi role­tami będą­cymi w ukła­dzie ste­ro­wa­nia cen­tralnego. – wszyst­kie w górę; – wszyst­kie w dółNaci­śnię­cie przy­ci­sku ste­ro­wa­nia cen­tralnego powo­duje załą­cze­nie rolet na ruch w zada­nym kie­runku. Jeżeli jedna z rolet wyko­nuje już ruch w tym samym kie­runku, to będzie on dalej kon­ty­nu­owany. W przy­padku gdy wyko­nuje ruch w kie­runku prze­ciw­nym, to roleta naj­pierw zosta­nie zatrzy­mana, a następ­nie załą­czona w kie­runku wyni­ka­ją­cym z roz­kazu poda­nego na wej­ście cen­tralne. UWAGA!Ste­ro­wa­nie cen­tralne umoż­li­wia tylko załą­cze­nie rolet na ruch w wybra­nym kie­runku. Zatrzy­ma­nie rolety nastąpi dopiero po upły­wie zapro­gra­mo­wa­nego czasu, lub po naci­śnię­ciu dowol­nego przy­ci­sku ste­ro­wa­nia lokal­nego.Dane techniczneNapięcie zasilania230 V ACTyp silnika230 V ACSterowanie centralnedwuprzyciskoweSterowanie lokalnejednoprzyciskoweSygnał sterującyL lub NMaksymalny prąd impulsu sterującego1 mAMaksymalny prąd obciążenia AC-31,5 ACzas załączenia – programowany0 s ÷ 10 min.Element wykonawczyprzekaźnikPrzyłącze sygnałowe4×DY 1mm², l:10cmPrzyłącze zasilające4×DY 1,5mm², l:10cmPobór mocy1 WTemperatura pracy-25 ÷ 50 °CWymiaryØ55 mm, h: 13 mmMontażw puszce podtynkowej Ø60Stopień ochronyIP20…

grypsuje
, jak zosia
, dgk
, hurtownia kluczy
, ogrodowe meble
, akryl w tubie
, zatrzask kulkowy
, grzejnik halogenowy
, wąż świetlny led zewnętrzny
, biały mat
, farba podkładowa do metalu
, halogeny łazienkowe
, nowoczesne dekoracje do salonu
, pochłaniacze kuchenne podszafkowe
, gwoździe ocynkowane
, butelka wódki
, elektro-plast
, klej do płytek gresowych
, świeca dorota szelągowska
, lony
, fronty do kuchni

yyyyy

 

(0)